De fyra förvaltningarnas behov.

I processen kommer du som social innovatör arbeta med en av Helsingborgs stads förvaltningar och med en av fyra identifierade samhällsutmaningar.


Möjliggöra för näringsliv, invånare och föreningsliv att organisera sig kring behov och möjligheter som kan bidra till att utveckla våra stadsdelar.
– Arbetsmarknadsförvaltningen


Tryckeriet ska vara en plats för samskapande och demokratiska processer som fångar, möjliggör och stöttar invånares engagemang.
– Skol- och fritidsförvaltningen


Nya infallsvinklar och angreppssätt för att underlätta och stimulera en meningsfull vardag/sysselsättning för personer med missbruk-, beroende- och psykiatrisk problematik.
– Socialförvaltningen


Insatser och tjänster som förebygger ofrivillig ensamhet och som bidrar till att Helsingborgs invånare upplever livskvalité hela livet – oavsett förutsättningar.
– Vård- och omsorgsförvaltningen

"Vi ser att sociala innovationer kan bidra till att öka vår förmåga att vara möjliggörare för initiativ som främjar socialt hållbar utveckling."

— Johanna Eriksson, utvecklingschef, Arbetsmarknadsförvaltningen

Arbetsmarknadsförvaltningen.

Arbetsmarknadsförvaltningen (AMF) i Helsingborgs stad har identifierat och formulerat behovet:
Möjliggöra för näringsliv, invånare och föreningsliv att organisera sig kring behov och möjligheter som kan bidra till att utveckla våra stadsdelar.

Kan man skapa och forma välfärdstjänster på ett nytt sätt för att möta invånarens behov/förväntningar med minskande ekonomiska resurser. Politiken har fattat beslut om en inriktning som särskilt lyfter stadsdelsutveckling som en nyckel i AMF:s långsiktiga arbete.

Förvaltningen har arbetat med stadsdelsutveckling under en längre tid och personalresurserna knutna till detta arbete har dragit viktiga lärdomar. En viktig lärdom är att det finns mycket engagemang och idéer att ta tillvara från invånare, näringsliv och föreningsliv.

Med utgångspunkt från detta är det möjligt att hitta sätt för AMF att arbeta som möjliggörare för att andra ska kunna driva utveckling. Det kan vara ett arbetssätt som ger mer långsiktiga samhällsvinster och mer hållbara strukturer i stadsdelarna. Är det möjligt att öka AMF:s förmåga att vara möjliggörare för initiativ som bidrar till en social hållbar stadsdelsutveckling.

AMF får frekvent förfrågningar från invånare, föreningar och arbetsgivare som vill engagera sig i stadsdelen.
Och det identifierade behovet lyfts av personal och chefer verksamma i stadsdelsarbetet.

Målgrupper är invånare, näringsliv och föreningar i Helsingborgs stad.

"Vi ges en unik möjlighet att få alla grupper i samhället att tillsammans se till att Tryckeriet blir en angelägenhet för hela Helsingborg."

— Brita Jensen, projektchef, Skol- och fritidsförvaltningen

Skol- och fritidsförvaltningen.

Skol- och fritidsförvaltningen (SFF) i Helsingborgs stad har identifierat och formulerat behovet:
Tryckeriet ska vara en plats för samskapande och demokratiska processer som fångar, möjliggör och stöttar invånares engagemang.

Tryckeriet är en fysisk plats, ett hus i Helsingborg, därpå ett landmärke och där namnet kommer från att huset tidigare var tidningen HD:s tryckeri.

Sedan oktober 2018 drivs huset i regi av SFF och målet med Tryckeriet är att skapa ett aktivitetshus för alla åldrar även om många verksamheter på Tryckeriet riktar sig mot barn och unga. Det finns stora möjligheter att skapa ytor för samverkan mellan olika intressen och grupper som dels vill vara besökare, dels driva en aktivitet i huset.

Tryckeriet riktar sig till alla i Helsingborg men kanske främst för boenden i närliggande områden runt Tryckeriet, Drottninghög, Fredriksdal, Dalhem, Stattena, Ringstorp och Västra Berga.

Det identifierade behovet har formulerats, utifrån input genom workshops, dialoger och möten både på – och om – Tryckeriet som har hållits under hösten 2018 och våren 2019. Deltagare har varit både kommunala verksamheter, tjänstepersoner, invånare och föreningar.

Övergripande mål, ambition och förhoppning är att Tryckeriet efter tre år är en angelägenhet för hela Helsingborg.

"Det är komplexa utmaningar och vi behöver sociala innovatörer som använder nya infallsvinklar och angreppssätt."

— Pernilla Kvist, utvecklare Socialförvaltningen

Socialförvaltningen.

Social- och fritidsförvaltningen (SOF) i Helsingborgs stad har identifierat och formulerat behovet:
Nya infallsvinklar och angreppssätt för att underlätta och stimulera en meningsfull vardag/sysselsättning för personer med missbruk-, beroende- och psykiatrisk problematik.

Ett identifierat behov och samhällsutmaning som SOF ständigt arbetar med. Hur kan man skapa en meningsfull vardag för personer med beroende-, missbruk- och psykiatrisk problematik utifrån ett inkluderande förhållningssätt som genomsyrar hela staden. Att det offentliga rummet faktiskt på riktigt är tillgängligt för alla.

Det är ett identifierat behov och samhällsutmaning som SOF ständigt arbetar med och som är förankrat inom politiken och matchat med behov som brukare lyfter frekvent i dialog med SOF och boendestödjare, socialsekreterare, chefer och utvecklare.

Meningsfull vardag/sysselsättning är en ständigt är aktuell fråga inom verksamheten och brist på sysselsättning och förutsättningar för en meningsfull vardag skapar frustration i många led i staden.

"Är det möjligt att identifiera vad ofrivillig ensamhet i Helsingborgs stad är på ett enkelt och lättbegripligt sätt?"

— Annika Persson, utvecklingsledare, Vård- och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsförvaltningen.

Vård- och omsorgsförvaltningen (VOF) i Helsingborgs stad har identifierat och formulerat behovet:
Insatser och tjänster som förebygger ofrivillig ensamhet och som bidrar till att Helsingborgs invånare upplever livskvalité hela livet – oavsett förutsättningar.

I arbetet med att identifiera behovet har bl a seniordialoger genomförts bland kunder på olika träffpunkter. Resultatet från den nationella brukarundersökningen som visar på att för många av våra medborgare upplever ofrivillig ensamhet, även de som bor på vårdboende har vägts in.

Ofrivillig ensamhet har ett stort fokus från politiken, de flesta av stadens förvaltningar berörs av medborgare som upplever sig ofrivilligt ensamma samt att övriga samhällsfunktioner så som regionen, AF, Försäkringskassan m.m även är berörda av den ofrivilliga ensamheten.

Målgrupperna är befintliga kunder inom Hemvård, Vårdboende och LSS. En av utmaningarna är att nå de människor som upplever sig ofrivilligt ensamma i det segment av kunder vi finns till för. Är det möjligt att identifiera vad ofrivillig ensamhet är på ett enkelt och lättbegripligt sätt? Vad kan det finnas för exempel på insatser och tjänster som skulle kunna förebygga ofrivillig ensamhet?