Sopacts behovsdrivna lärprocess
Behovsdriven lärprocess (pågående) 25%

Under 24 månader med start den 1 januari 2019 driver Sopact ett projekt med syfte att att främja socialt företagande och stärka det sociala innovationsstödet.

"Min förhoppning är att det vi tillsammans kommer åstadkomma i lärprocessen blir någonting som inte bara kommer gagna invånare i Helsingborg utan på sikt i hela Sverige."

— Jan Abrahamsson, Verksamhetsledare Sopact

Sopacts behovsdrivna lärprocess.

”Sopacts lärprocess kring behovsdrivet stöd till sociala innovatörer” är ett projekt där metoder och processer som främjar socialt företagande och som stärker det sociala innovationsstödet ska utvecklas och testas.

Projektet är en gemensam lärprocess kring fyra testmiljöer som upprättas utifrån identifierade samhällsutmaningar hos fyra förvaltningar i Helsingborgs stad.

Testmiljöerna utgår från verkliga behov och till projektet ska vi matcha sociala innovatörer, dvs intraprenörer, forskare och studenter för att de ska få en möjlighet att iterera sina samhällsförbättrande idéer.

Målet med projektet är att utveckla processer, metoder och strategier som är skalbar och som kan appliceras och förhoppningsvis implementeras lokalt, regionalt och nationellt.

Resultat och lärdomar från läroprocessen kommer spridas genom fysiska mötesplatser och digitala kanaler för att bidra till ett stärkt innovationssystem samt till att fler sociala innovationer kommer till användning i samhället.

Projektet finansieras genom Vinnova,
Lunds Universitet och Helsingborgs stad.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec sit amet justo eu sapien luctus auctor eget lobortis turpis.

Foto: Jac Dupont

Den inkluderande staden.

Vi samlar de fyra identifierade samhällsutmaningarna under narrativet
– Den inkluderande staden.

Vi gör det för att vi i processen ser ett behov av en gemensam grund att utgå från, då de fyra identifierade behoven är kopplade till fyra olika förvaltningar inom staden.

Narrativet Den inkluderade staden speglar de identifierade samhällsutmaningarna som är förankrade i Helsingborgs stads strategidokument Livskvalitetsprogrammet, Vision 2035 och stadsmässan H22.

Arbetsmarknadsförvaltningen (AMF) i Helsingborgs stad har identifierat och formulerat behovet:
Möjliggöra för näringsliv, invånare och föreningsliv att organisera sig kring behov och möjligheter som kan bidra till att utveckla våra stadsdelar.

Kan man skapa och forma välfärdstjänster på ett nytt sätt för att möta invånarens behov/förväntningar med minskande ekonomiska resurser. Politiken har fattat beslut om en inriktning som särskilt lyfter stadsdelsutveckling som en nyckel i AMF:s långsiktiga arbete.

Förvaltningen har arbetat med stadsdelsutveckling under en längre tid och personalresurserna knutna till detta arbete har dragit viktiga lärdomar. En viktig lärdom är att det finns mycket engagemang och idéer att ta tillvara från invånare, näringsliv och föreningsliv.

Med utgångspunkt från detta är det möjligt att hitta sätt för AMF att arbeta som möjliggörare för att andra ska kunna driva utveckling. Det kan vara ett arbetssätt som ger mer långsiktiga samhällsvinster och mer hållbara strukturer i stadsdelarna. Är det möjligt att öka AMF:s förmåga att vara möjliggörare för initiativ som bidrar till en social hållbar stadsdelsutveckling.

AMF får frekvent förfrågningar från invånare, föreningar och arbetsgivare som vill engagera sig i stadsdelen.
Och det identifierade behovet lyfts av personal och chefer verksamma i stadsdelsarbetet.

Målgrupper är invånare, näringsliv och föreningar i Helsingborgs stad.

Skol- och fritidsförvaltningen (SFF) i Helsingborgs stad har identifierat och formulerat behovet:
Tryckeriet ska vara en plats för samskapande och demokratiska processer som fångar, möjliggör och stöttar invånares engagemang.

Tryckeriet är en fysisk plats, ett hus i Helsingborg, därpå ett landmärke och där namnet kommer från att huset tidigare var tidningen HD:s tryckeri.

Sedan oktober 2018 drivs huset i regi av SFF och målet med Tryckeriet är att skapa ett aktivitetshus för alla åldrar även om många verksamheter på Tryckeriet riktar sig mot barn och unga. Det finns stora möjligheter att skapa ytor för samverkan mellan olika intressen och grupper som dels vill vara besökare, dels driva en aktivitet i huset.

Tryckeriet riktar sig till alla i Helsingborg men kanske främst för boenden i närliggande områden runt Tryckeriet, Drottninghög, Fredriksdal, Dalhem, Stattena, Ringstorp och Västra Berga.

Det identifierade behovet har formulerats, utifrån input genom workshops, dialoger och möten både på – och om – Tryckeriet som har hållits under hösten 2018 och våren 2019. Deltagare har varit både kommunala verksamheter, tjänstepersoner, invånare och föreningar.

Övergripande mål, ambition och förhoppning är att Tryckeriet efter tre år är en angelägenhet för hela Helsingborg.

Social- och fritidsförvaltningen (SOF) i Helsingborgs stad har identifierat och formulerat behovet:
Nya infallsvinklar och angreppssätt för att underlätta och stimulera en meningsfull vardag/sysselsättning för personer med missbruk-, beroende- och psykiatrisk problematik.

Ett identifierat behov och samhällsutmaning som SOF ständigt arbetar med. Hur kan man skapa en meningsfull vardag för personer med beroende-, missbruk- och psykiatrisk problematik utifrån ett inkluderande förhållningssätt som genomsyrar hela staden. Att det offentliga rummet faktiskt på riktigt är tillgängligt för alla.

Det är ett identifierat behov och samhällsutmaning som SOF ständigt arbetar med och som är förankrat inom politiken och matchat med behov som brukare lyfter frekvent i dialog med SOF och boendestödjare, socialsekreterare, chefer och utvecklare.

Meningsfull vardag/sysselsättning är en ständigt är aktuell fråga inom verksamheten och brist på sysselsättning och förutsättningar för en meningsfull vardag skapar frustration i många led i staden.

Vård- och omsorgsförvaltningen (VOF) i Helsingborgs stad har identifierat och formulerat behovet:
Insatser och tjänster som förebygger ofrivillig ensamhet och som bidrar till att Helsingborgs invånare upplever livskvalité hela livet – oavsett förutsättningar.

I arbetet med att identifiera behovet har bl a seniordialoger genomförts bland kunder på olika träffpunkter. Resultatet från den nationella brukarundersökningen som visar på att för många av våra medborgare upplever ofrivillig ensamhet, även de som bor på vårdboende har vägts in.

Ofrivillig ensamhet har ett stort fokus från politiken, de flesta av stadens förvaltningar berörs av medborgare som upplever sig ofrivilligt ensamma samt att övriga samhällsfunktioner så som regionen, AF, Försäkringskassan m.m även är berörda av den ofrivilliga ensamheten.

Målgrupperna är befintliga kunder inom Hemvård, Vårdboende och LSS. En av utmaningarna är att nå de människor som upplever sig ofrivilligt ensamma i det segment av kunder vi finns till för. Är det möjligt att identifiera vad ofrivillig ensamhet är på ett enkelt och lättbegripligt sätt? Vad kan det finnas för exempel på insatser och tjänster som skulle kunna förebygga ofrivillig ensamhet?

"De processer och metoder som kommer växa fram under lärprcessen är inte bara intressant för forskning utan även för offentlig verksamhet och även privat sektor"

– Marcus Knutagård, biträdande prefekt och forskare Socialhögskolan

Två kreativa dagar på Pixlapiren.

Under två dagar den 21-22 maj genomför vi ett rekryteringslabb på Pixlapiren i Helsingborg, med syfte att träffa sociala innovatörer. Några av er kanske är entreprenörer, andra är intraprenörer, forskare eller studenter. Ni kanske är verksamma i Skåne eller någon annan stans i Sverige men vi hoppas på att träffa er som vill vara med och skapa verklig förändring.

De av er som blir utvalda ges en möjlighet att tillsammans med affärsutvecklare på Sopact arbeta med fyra identifierade samhällsutmaningar under en period som sträcker sig från augusti 2019 fram till december 2020.

På rekryteringslabbet får ni sociala innovatörer möjligheten att träffa alla involverade parter, de fyra förvaltningarna, projektets kunskapspartners, invånare, organisationer som arbetar med frågorna och vi på Sopact. Och vi får en möjlighet att träffa er.

Efter rekryteringslabbet får ni sociala innovatörer som deltagit chansen att anmäla ert fortsatta intresse i att iterativt arbeta med fyra identifierade behov i testmiljöer och nära respektive förvaltning.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec sit amet justo eu sapien luctus auctor eget lobortis turpis.

Foto: Jac Dupont

Partners och samarbeten

Finansiering:

Vinnova
Lunds universitet
Helsingborgs stad
Region skåne

Kunskapspartners:

Öresundskraft
HBG Works
Inköpsenheten Helsingborgs stad
PART
Nyföretagarcentrum

Förvaltningar i Helsingborgs stad:

Arbetsmarknadsförvaltningen
Skol- och fritidsförvaltningen
Socialförvaltningen
Vård- och omsorgsförvaltningen